Các bài thuốc hay từ A giao

A giao, tên khoa học là Colla corii Asini - tên khác: chân A giao, hắc lưu bì giao (keo nấu với da lừa đen). Dùng da lừa nấu với nước A tỉnh (A tên địa phương ở tỉnh Sơn Ðông, Trung Quốc, Tỉnh là giếng chỉ có nước giếng... Xem thêm »