Đến năm 2030, 100% các siêu thị sử dụng bao bì thân thiện môi trường

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030. Xem thêm »