Tuyến lệ mắt có nhiều mủ có phẫu thuật được không?

Bác sĩ Hoàng Cương: Bạn nên bàn với bác sĩ về chuyện mổ xẻ. Bác sĩ sẽ làm một con đường mới dẫn nước mắt cho cháu bằng phẫu thuật. Xem thêm »