Định kỳ lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người làm việc tại doanh nghiệp

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương yêu cầu các doanh nghiệp chủ động lập kế hoạch định kỳ lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người làm việc tại doanh nghiệp về phòng chống dịch COVID-19....

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đã có hướng dẫn cho các doanh nghiệp trong các KCN huyện Kim Thành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ổn định.

Theo đó, để các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp huyện Kim Thành tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh khi tình hình dịch bệnh ổn định, Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp chỉ được tổ chức sản xuất kinh khi thực hiện các biện pháp đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch, cụ thể như: Đáp ứng các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 15/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Doanh nghiệp có kết quả xét nghiệm âm tính cho toàn bộ người lao động tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp thường xuyên vệ sinh môi trƣờng, khử xuẩn tại nơi làm việc và ký túc xá (nếu có). Các doanh nghiệp đánh giá, tự chấm điểm theo các tiêu chí tại Quyết định số 572/QĐ-BCĐ ngày 16/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống COVDID-19 tỉnh về việc Ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cơ sở lao động.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương yêu cầu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với phòng, chống dịch tại doanh nghiệp để trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch tại doanh nghiệp theo đúng Quy định của Bộ Y tế và Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và ngƣời lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương gắn với thực hiện tốt 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).

Tổ chức tốt hệ thống giám sát thực hiện của mọi ngƣời trong phạm vi doanh nghiệp với công tác phòng, chống dịch, trong đó đề cao vai trò của cơ quan y tế trên cơ sở quản lý, giám sát sức khoẻ ngƣời lao động.

Tổ chức cơ quan đầu mối liên hệ với Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Kim Thành khi có yếu tố dịch tễ xuất hiện (kể cả khi nghi ngờ) để phối hợp. Chủ động lập kế hoạch định kỳ lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người làm việc tại doanh nghiệp về phòng dịch COVID-19.

dịch covid19, xét nghiệm covidẢnh minh họa.

Chủ doanh nghiệp có trách nhiệm chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong doanh nghiệp; cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu không chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp mà để xảy ra dịch bệnh do yếu tố chủ quan.

Đối với doanh nghiệp có các ca dương tính là người lao động của doanh nghiệp, doanh nghiệp chủ động rà soát lại toàn bộ người lao động của doanh nghiệp, khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người lao động của doanh nghiệp chưa được xét nghiệm (không được để bất cứ trường hợp người lao động nào sót xét nghiệm).

Lập kế hoạch kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với phòng, chống dịch tại doanh nghiệp và phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương và huyện Kim Thành để rà soát xử lý triệt để các yếu tố nguy cơ dịch bệnh trong doanh nghiệp hay từ người lao động của doanh nghiệp. Lập báo cáo gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương xem xét thống nhất trước khi hoạt động trở lại.

Đối với người lao động thực hiện cam kết cam kết phòng, chống dịch COVID-19 gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-9 các xã, phường, thị trấn thông qua Tổ COVID-19 cộng đồng tại nơi cư trú và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi cư trú. Thực hiện cam kết phòng, chống dịch COVID-19 gửi doanh nghiệp nêu rõ cam kết cụ thể của bản thân trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp (theo từng giai đoạn trong ngày).

Công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giám sát các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch mà doanh nghiệp đã cam kết thực hiện...

Lê Nguyên

Australia travel news, Australia travel guides, Australia holiday destinations and Australia reviews Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews
Bài viết liên quan